LALAKI SA DILIM PDF

Kaya Lalaki sa Dilim ang pamagat nito ay dahil na rin sa ang lalaki sa nobela ay nakagawa ng isang kasalanan noong sapilitan niyang ginahasa ang isang babaeng bulag. Maselang usapin ang gahasa saanman sa lipunan. Sa nobela makikita kung gaano kabigat ang gayon sa buhay ng isang babaeng bulag at mahirap. Sa pambihirang bisa ng panulat ng may-akda ay itinatampok sa nobela ang samotsaring pagtanaw sa gahasa: ang salapi, dangal, pighati, ugnayan, pag-asa, at iba pang tunggalian o kaisahan.

Author:Kazralkree Brataxe
Country:Papua New Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):18 August 2018
Pages:346
PDF File Size:6.93 Mb
ePub File Size:8.32 Mb
ISBN:247-3-20819-939-3
Downloads:63746
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FezuruMaselang usapin ang gahasasaanman sa lipunan. Sa nobela makikita kung gaano kabigat anggayon sa buhay ng isang babaeng bulag at mahirap. Sapambihirang bisa ng panulat ng may- akda ay itinatampok sanobela ang samotsaring pagtanaw sa gahasa: ang salapi, dangal,pighati, ugnayan, pag-asa, at iba pang tunggalian o kaisahan.

Dito mababatid na ang pisikal na pagkabulag ng babae ang siyangmagbibigay liwanag sa katauhang-dilim ng lalaki. Pascual ay ipinanganak sa Lungsod ng Laoag,Ilocos Norte.

Unang nakilala bilang matinik na kuwentista si Pascualbago niya sineryoso ang pagiging isang nobelista. Nagsimula siyangsumulat noong dekada , sumubok mag-ambag sa komiks,hanggang hiranging maging staffer ng Liwayway.

Pwedeng sipating autobiograpiko ang naturang akda naumiinog sa buhay at pakikipagsapalaran ng isang lalakingmanunulat. Makalipas ang ilang dekadang dibdibang pagsusulat niPascual, kinilala ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas UMPIL noong ang natatanging ambag niya sa pagsusulat ng maiklingkwento, dula, at nobela.

Sa edad na 69 ay hindi pa rin ito humihinto sa pagsusulat. Isang espesyalista sa mata. Nakagawa siya ng isangmalagim na krimen ng gabing bigyan siya ng Stag party ngkanyang mga kaibigan bago pa man siya makasal kay Margarita,isang opera singer. Nagawa niyang gahasain ang babaingkahaghabaghabag ang kalagayan. Isang bulag at maralita angkanyang ninakawan ng kabirhinan. Walang ebidensyang makapagpapatunay. Bilang paghuhugas at paglilinis niya ng konsensiya sa nagawaniyang kasalanan kay Ligaya, ang babaeng kanyang ginahasa,binigyan niya ito ng P50, Nagbunga ang kanyangnagawang kasalan kay Ligaya na nagkataong isinunod sa kanyangpangalan bilang pagtanaw ng babae sa kanyang nagawangkabutihan.

Naging inaanak niya rin ang bata sa binyag. Ninong siyang kanyang sariling anak. Sa kanilang pagsasama ni Margarita ay nagkaroon ito ng lover at ito ay si Nick.

Ang kanyang kaibigan. Nagkaroon ng lamat tangkanilang samahan na humatong din sa hiwalayan. Ang napang-asawa niyang si Margarita ay isang modernong babae. TotallyAmericanized, sabi nga sa nobela. Isang araw habang nagbabasa ng pahayagan si Rafael aygumulantang sakanya ang isang balitang napatay si Margarita atNick sa isang Hotel ng isang babaeng nasa 29 ayos. Ito ay si Marinaang asawa ni Nick na matagal ng nagtitiis sa mga kabulastugan ngasawa hanggang sa umabot na sa sukdulan at makapatayito.

Sa huli ay nagawa rin niyang aminin kay Ligaya at Aling Selaang ina ni Ligaya na siya ang lalaki sa dilim na noon ay bumaboy sakatawan ni Ligaya. Malinaw kay Rafael na papakasalan niya siLigaya. Nilikha ni Pascual ang isang karakter nanaipit sa isang sukdulang kasalanan at ang tanging nais ay malinisniya ang bahid ng sariling putik.

Mahahalata mula sa pagbabasa ang paulit-ulit napagbanggit ng may-akda sa mga naganap na tagpo. Sadyangginawa at pinanatili ng awtor ang ganoong istilo upang ipakita naang kwento ay isang tuluyang nobela na batay sa istruktura ngisang magasin.

Bagaman sa kabuuan ay namayani sa nobela ang atingsariling wika, kapansin-pansin pa rin ang ilang pagsulpot ng wikangIngles sa pagdaan ng kwento. Dahil na rin sa hinaluan ito ng ilangwikang Ingles na madali namang intindihin, naging payak at simpleang daloy ng pagpapalit ng linya ng mga karakter. Naging realistikoat natural ang pag-uusap ng mga karakter. Ang nobela rin ay gumamit ng isang sentimental at romantikonggenreng kwento dahil ang paksa ay tungkol sa pag-iibigan ng isang lalaki at babae.

Wala ka ng ibang ginagawa kundi magtalaksan ng girlfriend. Ngunitsa pahayag ay patalinghaga itong sinabi na ang ibigipagkahulugan ay nag-iipon ng mga babae ang anak upangmapunan ang apoy ng kandungan nito. Madilim ang tingin niya sa paligid na para bang ang araw aynilambungan ng takipsilim. Angnilambungan ay pagtakip sa isang bagay gamit ang angmantel. Kumagat na ang gabi.

Ang ibig sabihin ng kumagat na ang gabi ay sumapitna ang kadiliman sa paligid. Pinatunayan iyan ng ilang karakter. Si Rafael bilang isangmayamang duktor, ang sentro ng lahat. Samantala ang mgababae naman ay siyang mahihina ang kalagayan. Makikita iyan sakarakter nina Ligaya, isang babaeng bulag, mahirap at ginahasa, siMargarita na natuksong makipag-relasyon sa ibang lalaki, at siMarina na tila aping-api dahil sa babaerong asawa.

Ang siklo ngkarahasan ay pinasiklab ng mga lalaki at nalagot lamang sapagsapit sa kawing-kawing na katauhan ng mga babae. Babaero, tomador at nagawa pang manggahasa ng isang babaeng bulag. Ngunit sakalaunan ay makikita ang parteng liwanag ng kaniyangpagiging isang lalaki sa dilim. Makikita na kahit ganoon siya aymay konsensiya naman pala siya. Mahalaga na napagtantoniyang ang mga masasamang gawain niya dati aybumubulag sa kaniyang pandama upang makita ang ibapang magaganda at mahahalagang bagay dito sa daigdig.

Mahalaga ang kaniyang papel na ginagampanan dahil isasiyang patunay na pwede bang magbago ang tao kungnanaisin lang niya. Hindi pa huli ang lahat, matuto lang tayongtanggapin ang ating kamalian at maging handa at gustuhinang pagbabagong nais nating gawin sa ating mgasariliupang maging maginhawa ang ating pamumuhay atpakikisalamuha sa ibang tao.

Masaya kaming nga nagbabasadahil sa dulo ay luminaw ang paningin ni Rafel dahil sa pag-ibig. Ngunit ang maipipintas naming sa kaniya ay hinahayaanniya na lang lokohin siya ng kaniyang asawa at gawing tangahuwag lang masira ang kaniyang pangalan at puri.

Dapat aynagpakatotoo siya sa kaniyang sarili. Isang karakter na hindi dapat tularan ng mga lalakiat maging ng mga kababaihan. Wala ng ibang ginawa kundipasakitan ang pobreng asawa na si Marina. Kung si Rafael ay nagawang mabago, siya ay kahit sa katapusan ng kwento ayhindi nakita ang liwanag na dapat niyang sundin.

Namataysiya kasama ang kalaguyong si Margarita. Isa siyang patunayna sa kasalukuyan at sa totoong buhay, may mga taong bulagpa rin sa kanilang mga responsibilidad at hindi pa rin alamkung ano ang tama at mali. Dapat lamang ang kaniyangkarakter sa kwento dahil siya ang magsisilbing eye opener samga mambabasa na kung ikaw ay may ginagawang hindikaaaya aya, dapat mo lang itong pagbayaran at pagsisihansa huli.

Huwag hintayin ang panahong sisingilin ka na ngpanahon. Isang opera singer na natuksongmaglunoy sa ibang kandungan. Ginusto niya, gawa ngkaraniwang tao, ang tunay na relasyon ng lalaki at babae. Masasabing pangit sa panangin ang karakter ni Margarita. Isarin siyang karakter na hindi dapat gayahin. Dahil na rin saimplwensya ng mga kanluranin, iba ang pananaw niya sakasal at pakikipagtalik.

Siya ang sumisimbolo sa liberismo. Nabulag siya sa kaniyang sariling kahinaan. Nagpatangay siyasa pambobola ni Nick. Natural na mahihina ang mga babaengunit hindi dapat ito gawing lisensya upang pumasok sa isangmagulo at immoral na sitwasyon.

Gaya ng karakter ni Nick, siya ang magsisilbing eye opener sa mga mambabasa na kungikaw ay may ginagawang hindi kaaaya aya, dapat mo langitong pagbayaran at pagsisihan sa huli. Nagingmatatag siya sa kaniyang pagbangon mula sa nalasap nakarahasan mula sa lalaki sa dilim na si Rafael. Hindi nga siyanakapag-aral ngunit kahanga-hanga ang kaniyang mgaprinsipyo sa buhay.

Kapwa siya at ang kaniyang inang si Aling Selya ang sumisimbolo sa liwanag na dapat makita ng mgatao. Kahit mahirap lamang sila ay maalam sila sa buhay. Silaang dapat gahayin ng mga mambabasa. Si Ligaya kahit nasinapit isang kalunos lunos na pangyayari at nabuo ito, piniliniyang huwag ipalaglag ang bungang iyon.

Maganda angprinsipyo niyang palalakihin niya ang bata dahil bigay iyon ngDiyos. Handa siyang bumangon at itayo muli ang kaniyangmga paa. Si Aling Selya naman ay handang gumabay saanak. Handa rin itong magsakripisyo upang mabigyan ngkinabukasan ang mg anak sa hirap man o ginhawa. Totoongkahanga-hanga ang pagkakabuo sa kanilang mga karakter.

Nakakaawa ang kaniyang karakter. Aping api siya dahil sa kaniyang babaerong asawa ngunit lubos na nagtitiispara sa mga anak. Hindi naming siya masisisi kung nagawaman niyang paslangin ang kaniyang sariling asawa. Sagad nasagad na siya. Ngunit ang mali lang doon ay nagpatangaysiya sa nararamdaman niya. Inilagay niya sa sariling mgakamay ang batas. Siya ay nabulag na galit at sobra-sobrangpagmamahal sa anak. Dapat lamang siyang gayahain saparaan ng pag-aalaga at pagmamahal sa anak ngunithuwag gayahin ang kaniyang pagiging mahina.

Dapat aymaging mahinahon pa rin tayo at gamitin ang mga legal naparaan upang malutas ang problema. Ang kwento ay isang tuluyang nobela na batay sa istrakturamg isang magasin. Naging kapana-panabik ang mga pangyayarinobela dahil ang awtor ay tila lumikha ng isang pelikula. Maaari ringpara kaming nakikinig sa isang drama sa radyo dahil sa agos ngkwento.

Maigi ang transisyon ng mga pangyayari atdumadaloy ito ng husto. Hindi nakakalito ang mga eksena atnagagawa pang balikan ang mga mahahalagang detalye. Ito ayisang paraan upang huwag makaligtaan ang mga importantengbahagi. Gagana ang magiging malikot ang mga imahinasyon ng mgamambabasa sa oras na umpisahan nila ang nobela.

ELECTRONICS COMMUNICATION SYSTEM BY FRENZEL FILETYPE PDF

Lalaki sa dilim

Maselang usapin ang gahasasaanman sa lipunan. Sa nobela makikita kung gaano kabigat anggayon sa buhay ng isang babaeng bulag at mahirap. Sapambihirang bisa ng panulat ng may-akda ay itinatampok sanobela ang samotsaring pagtanaw sa gahasa: ang salapi, dangal,pighati, ugnayan, pag-asa, at iba pang tunggalian o kaisahan. Dito mababatid na ang pisikal na pagkabulag ng babae ang siyangmagbibigay liwanag sa katauhang-dilim ng lalaki. Pascual ay ipinanganak sa Lungsod ng Laoag,Ilocos Norte. Unang nakilala bilang matinik na kuwentista si Pascualbago niya sineryoso ang pagiging isang nobelista. Pwedeng sipating autobiograpiko ang naturang akda naumiinog sa buhay at pakikipagsapalaran ng isang lalakingmanunulat.

CATALOGO DE PRODUCTOS TRUPER 2012 PDF

Lalaki Sa Dilim

January 1, K. After the act, Rafael knew that Ligaya was Then they live happily ever after. Simple plot but what makes the reading worthwhile is the fact that the storytelling is crisp, alive and straightforward.

Related Articles