HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Sondag 1. Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe a nie aan myself b nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort c. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal d en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos e. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien h.

Author:Kizahn Diramar
Country:Senegal
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):10 February 2004
Pages:354
PDF File Size:10.41 Mb
ePub File Size:13.25 Mb
ISBN:820-5-82711-502-2
Downloads:96912
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardashuraSondag 1. Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe a nie aan myself b nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort c. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal d en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos e.

Alles moet inderdaad tot my saligheid dien h. Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe i en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe k. Antwoord: Uit die wet van God a. Dit is die eerste en groot gebod. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete a.

Antwoord: Nee a , want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat b. Sondag 3[ edit ] 6 Vraag: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Antwoord: Nee, God het die mens goed a en na sy ewebeeld geskep b. Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys a. Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word b.

Antwoord: Ja a , behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word b. Sondag 4[ edit ] 9 Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Antwoord: Nee a , want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen b. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel c en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof.

Antwoord: God is wel barmhartig a ; maar Hy is ook regverdig b. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met die swaarste straf gestraf moet word - dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. Antwoord: God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word a. Antwoord: Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a.

Antwoord: Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a.

Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie b. Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal a. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid a die las van die toorn van God b aan sy mensheid te kon dra c en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee d.

Antwoord: Ons Here Jesus Christus d , wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het e. Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het a. Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders b en profete c laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld; d. Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul e.

Sondag 7[ edit ] 20 Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?

Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word a en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Die twaalf artikels[ edit ] Sondag 8[ edit ] 24 Vraag: Hoe word hierdie artikels ingedeel? Antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede oor God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking.

Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het b dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is. Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het a en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer b , ter wille van sy Seun Christus my God en Vader is.

Sondag 10[ edit ] 27 Vraag: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos a en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie b. Gal , 17; Ef ; 1 Tim , Sondag 13[ edit ] 33 Vraag: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is? Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is a , terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b.

Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het a. Sondag 14[ edit ] 35 Vraag: Wat beteken: wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria? Antwoord: Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is a en bly b , die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria c deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het d.

So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid e , in alles aan sy broers gelyk f , behalwe die sonde g. Antwoord: Dat Hy ons Middelaar is a , en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek b.

Sondag 15[ edit ] 37 Vraag: Wat verstaan jy onder die woordjie: gely? Antwoord: Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het a.

So het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer b ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos c en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf d. Sondag 16[ edit ] 40 Vraag: Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Hom tot in die dood toe verneder het?

Antwoord: Weens die geregtigheid en waarheid van God a kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie b. Antwoord: Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het a. Antwoord: Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe a.

Antwoord: Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het a. Hierdie verlossing het Hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking b wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely het. Antwoord: Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak a.

Ten derde is die opstanding van Christus vir ons n betroubare waarborg van ons salige opstanding c. Sondag 18[ edit ] 46 Vraag: Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die hemel? Antwoord: Christus is ware mens en ware God.

Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie meer op aarde nie b , maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit meer van ons af weg nie c. Antwoord: Nee, glad nie. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals teenwoordig a.

Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid b is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is a. Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur c deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie d. Sondag 19[ edit ] 50 Vraag: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God? Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy Christelike kerk a kan betoon, deur wie die Vader alles regeer b.

Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort a. Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar b. Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag a wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het.

Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp b , maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem c. Sondag 21[ edit ] 54 Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het a.

Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend b. Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer a wil dink nie.

Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk b sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie c. Sondag 22[ edit ] 57 Vraag: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie a , maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word b.

Sondag 23[ edit ] 59 Vraag: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het i. Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is a. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie b.

Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem a en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is b. Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee a.

Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte a deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente b. Antwoord: Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons volbring is a. Antwoord: Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal.

Die heilige doop Sondag [ edit ] Sondag 26[ edit ] 69 Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel a. Daarby het Hy beloof b dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is c as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het a.

Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en Godvresend en onbesproke lewe b. Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees Sondag 27[ edit ] 72 Vraag: Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die sonde?

Antwoord: Nee a , want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes b. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes so wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem.

Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is a.

Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes b en die Heilige Gees wat die geloof werk c , beloof nie.

IGETC DVC PDF

Heidelbergse Kategismus

Uitgawe van Hierdie Belydenisskrif het in te Heidelberg , Duitsland ontstaan. Op versoek van keurvors Frederik III van die Palts, een van die invloedrykste state binne die Heilige Romeinse Ryk , is dit as leerboek vir die skole opgestel. Zacharias Ursinus en Kaspar Olevianus is met hierdie belangrike werk getaak deur hierdie vrome prins.

COURS DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE OFPPT PDF

Formuliere

.

ISO 22005 TRACEABILITY PDF

.

BERGDORF BLONDES BY PLUM SYKES PDF

.

Related Articles