BATAYANG KURSO NG PARTIDO PDF

Tojashura Hindi ito sinsero na makamit ang kapayapaan, dahil sila mismo ay hindi naniniwala na ang pag-agaw sa kapangyarihang politikal ay makakamit sa mapayapang pamamaraan. It is because of umami that foods with MSG taste heartier, more robust and generally better to a lot of people than foods without it. Upang mailarawan ang pagbagsak ng ekonomiya ay dahil umano sa umiiral na mala-pyudal at malakolonyal na kalagayan sa ilalim ng sistema ng katutubong pyudalismo, burukrata-kapitalismo, at imperyalismong Partjdo Unidos. Item episcopus universalis Ecclesiae. It was exactly what I was told earlier.

Author:Tojabei Brazragore
Country:Brunei Darussalam
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):2 October 2008
Pages:21
PDF File Size:18.92 Mb
ePub File Size:5.40 Mb
ISBN:238-2-83219-393-2
Downloads:37740
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MehnGanoon din ang mga Panginoong May-Lupa na tulad ng nauna ay may pormal na kasuotang madalas ay Barong Tagalog o Filipiniana upang maipakitang malaking populasyon ng uring ito ay mga negosyanteng lokal. Kung bubuklatin pa ang mga susunod na pahina, itong dalawang pinakamataas na uri, sampu ng pambansang burgesya at burukrata- kapitalista, ay inilalarawan bilang mga lalaking may malalaking tiyan sa pormang caricature.

Walang mga buhok sa tuktok o panot kung tawagin ang mga kapitalistang lalaki. At bukod tangi rin ang imahe ni Gloria Macapagal-Arroyo. Sapagkat bagaman babae ay nakabihis at umaastang parang lalaki. Ang paniniwala ng PKP na ang isang porsyento ng naghaharing uri ay ipinakikilos ng mga imperyalista ay konsistent sa tatlong praymer. Mayroon silang natatanging template para katawanin ang Amerika — si Uncle Sam na may sumbrerong wangis sa watawat ng naturang bansa. At sa tuwing itinatabi ang Kano sa Filipino ay ipinamamalas nito ang power relations sa pagitan ng dalawang karakter kung saan mas matangkad ang nauna kaysa sa huli; nakaakbay na tila bagang ginagabayan o pinagagalaw na para ngang papet.

Bagaman ang bisyon ng PKP ay isang sosyalismong pamahalaang pinamumunuan ng laksang masa, ang nangungunang hanay pa rin ay ang mga manggagawa-intelektuwal dahil muli, sa iisang itsura nila sa tatlong akda — nakasalamin at nangangaral.

Jose Rizal. Kapansin-pansing ang mga manggagawa at magsasaka ay malimit na iginuguhit nang magkasama. Kaiba sa burgesya, mga payat ang nasa uring ito at may payak na kasuotan at pamumuhay. Ang mga magsasaka ay naka-salakot, may bandana sa noo, bitbit ang mga palay, itak, kawit, at iba pang mga gamit sa pagsasaka, Lahat sila ay nakasimangot, nagpaparamdam ng pagod at kalungkutan, Santos 5 lalo kung itinatabi ang kanilang mga larawan sa mga panginoong may-lupa.

Gayundin naman ang mga manggagawa, datapuwat dominante ng kalalakihan. Parehong kapagka uring proletaryado ang linya ng talakayan, ang mga halimbawang imahe ay may-gulang, mga nanay at tatay na nakikibaka para sa pamilya nilang may maraming anak. Naghihikahos ang nasa laylayan ng tatsulok ng uri at sa ganitong paraan nila inilalarawan ang aba at bulnerable nilang kalagayan.

May hiwalay na espesyal na kursong pangmasa para sa kababaihan sa kanayunan sapagkat kinikilala ng PKP ang marangal nilang tungkulin at papel na gagampanan sa inklusibong rebolusyong bayan. Tumatagos sa araw-araw na pamumuhay ang pagiging ina ng babae, alinsunod sa paglalarawan sa dalawang praymer. Madalas kasing nakakabit sa imahe ng babae ang kaniyang anak na sanggol o batang nasa murang edad. Karag-karag nito ang anak saanman pumunta: sa sakahan, pulong, hanggang sa pagmamalupit ng burgesya.

Natatangi ito sa kanila sapagkat walang anumang imahe ng lalaking may dalang anak. Sa tuwing binabanggit ang katagang inaapi ang kababaihan, ang kalakip na larawan ay ang kanilang productive work: gawaing pagsasaka habang bitbit ang anak, pagkakayod ng niyog, paghuhugas ng pinggan dishwasher , pag-aani, at pagbebenta ng tanim.

Bagaman ganito ang depinisyon nila ng pang-aapi ay hayag na walang dibisyon ng trabahong nakabatay sa kasarian at na anumang gawain ay pwedeng gampanan ng kahit na sino nang hindi tinitingnan ang pagkababae o pagkalalaki. Santos 6 Yaong mga kabataan ay may karapatang mag-aral sa unibersidad para matamasa ang pambansa, makasama, at siyentipikong edukasyon. Malinaw itong tindig ng PKP sapagkat konsistent sa tatlong batayang akda ang imahe ng kabataan bilang mag-aaral at guro sa loob at labas ng kilusan.

Mayroon din silang masidhing gampanin sa usapin hinggil sa kultura sapagkat sila ang isa sa mga unang naaapektuhan nito.

Sa ARAK makikita na kabataan ang may pinakamalaking populasyon sa prente ng rebolusyon at ang mga nangungunang hanay sa digmaang bayan. Gayunpaman, kung bakit nasasadlak sa marhinalisadong kalagayan ang mga kabataan ay dahil sa hindi makataong sistema ng kasalukuyang pamahalaan. Habang sinusuri ko ang mga retrato, napukaw ng aking atensyon ang kabataang babaeng nagtuturo ng alpabeto sa mga bata.

Manipestasyon ito ng kaligiran ng pamumuhay ng mga kabataan sa nayon na nababalot ng digmaan at simpleng pamumuhay bilang mga magsasaka. Santos 7 Pagtatasa May pansariling estetika ang PKP sa kung paano nila inilalarawan o ginuguhit ang mga aktor sa lipunang Filipino. Talagang mahusay ang pagkakaguhit ng mga larawan sapagkat may puntong hindi mo na kailangan pang basahin ang mga teksto; kung titingnan at aanalisahin mo lamang ang mga larawan ay maaarok mo na ang mensaheng nais iparating ng kurikulum ng PADEPA.

Sa huli, masasabi kong empowered ang PKP, kung babasahin ito sa lente ng people-centered development sa larang ng pagpapaunlad ng pamayanan. Malinaw at straight forward ang mga mensahe. Iisa ang daloy ng mga naratibo at hindi ka malilito sa pupuntahan nilang konklusyon: paghimok sa paglahok sa pambansa-demokratikong kilusan at mapagpalayang rebolusyong bayan. At kung may interpretasyon ang uring elite at ilustrado sa kung sino ang mga Filipino at ano ang Pilipinas, mayroon ding pansariling persepsyon at depinisyon ang partido komunista.

Sa madaling sabi, kaya rin ng masa na mag-akda ng sariling kasaysayan. Subalit, nasaan kaya si JoMa? At ang mga opisyales ng partido? Wala silang anumang larawan sa mga praymer. Dahil kinakailangang magtago.

FORREST BREYFOGLE PDF

Batayan ng Pagpili ng Kurso sa Kolehiyo

Hindi kasi ako palaayos. Naglilinis naman ako pero hindi masyadong masinsin. Si Mama ko ang madalas mag-ayos ng mga gamit ko. Mula pagpapalit ng bedsheet at punda ng unan hanggang sa pagtupi ng mga brief ko, siya ang gumagawa. Ang gusto niya lahat malinis pati maliliit na detalye. Ngayong nasa probinsya si Mama, wala akong choice kundi ayusin mag-isa ang kwarto ko. Inumpisan kong ayusin ang mga nakatambak kong libro.

ALVIN TOFFLER LA TERCERA OLA RESUMEN PDF

BATAYANG KURSO NG PARTIDO PDF

Ganoon din ang mga Panginoong May-Lupa na tulad ng nauna ay may pormal na kasuotang madalas ay Barong Tagalog o Filipiniana upang maipakitang malaking populasyon ng uring ito ay mga negosyanteng lokal. Kung bubuklatin pa ang mga susunod na pahina, itong dalawang pinakamataas na uri, sampu ng pambansang burgesya at burukrata- kapitalista, ay inilalarawan bilang mga lalaking may malalaking tiyan sa pormang caricature. Walang mga buhok sa tuktok o panot kung tawagin ang mga kapitalistang lalaki. At bukod tangi rin ang imahe ni Gloria Macapagal-Arroyo.

Related Articles