BASISBOEK REKENEN PDF

Alle productspecificaties Samenvatting Basisboek rekenen, 2e editie 2e druk is een boek van Rob Bosch uitgegeven bij Pearson Benelux B. ISBN Basisboek rekenen is geschreven voor iedereen die goed wil kunnen rekenen. Je leert optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen onder meer met de staartdeling en rekenen met kommagetallen en breuken. In deze tweede editie is de uitleg en de oefenstof rond het metrieke stelsel uitgebreid.

Author:Kigalmaran Nikoran
Country:Saint Lucia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):5 May 2006
Pages:138
PDF File Size:5.79 Mb
ePub File Size:7.6 Mb
ISBN:822-7-21792-868-4
Downloads:59006
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaugoreEen Servicedocument bij de rekentoetswijzers 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs is hier te vinden. In dit servicedocument zijn ook voorbeeldtoetsen 2F en 3F opgenomen. Opvallende kenmerken van de rekentoetswijzers en de voorbeeldexamens zijn: Ten hoogste 20 procent van de scorepunten bij de examens heeft betrekking op vragen die zonder rekenmachine gemaakt moeten worden.

Dit, terwijl in de behandeling van de Wet in de Tweede Kamer op 31 maart zowel de minister als een van de kamerfracties gesteld hebben dat rekenexamens zonder rekenmachine moeten worden afgenomen. Zie in dit verband de Handelingen van de Tweede Kamer, waaruit relevante passages geciteerd worden in de blog van Ben Wilbrink op het forum van de vereniging Beter Onderwijs Nederland die blog bevat ook een link naar de volledige tekst van de Handelingen.

De opgaven die zonder rekenmachine moeten worden opgelost, zijn allemaal op het niveau van hoogstens groep 7 van de basisschool. De beheersing van standaardrekenmethodes een van de kerndoelen van het basisonderwijs wordt dus niet getoetst. De nadruk in de examens ligt op "contextopgaven". Dit is voor eindexamenkandidaten havo en vwo, die allemaal als het vwo-leerlingen zijn , of bijna allemaal als het havo-leerlingen zijn , eindexamen wiskunde doen volstrekt overbodig.

Een dergelijke examinering dient voor deze leerlingen geen enkel doel. De problemen op rekengebied die gevoeld worden in het hoger onderwijs hbo en universiteit en in het bedrijfsleven hebben vrijwel uitsluitend betrekking op een gebrek aan rekenvaardigheid. Studenten en jonge werknemers beheersen onvoldoende elementaire kennis en vaardigheden, zoals de tafelproducten, de standaardrecepten voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en de regels voor het rekenen met breuken.

De voorgestelde examens gaan hieraan geheel voorbij. Opvallend is verder dat de rekentoetswijzercommissie voor de havo- en vwo-rekenexamens geen vertegenwoordigers bevatte van studenten en docenten uit het hoger onderwijs terwijl zij toch degenen zijn die dagelijks geconfronteerd worden met de rekenproblematiek.

Er zullen nu waarschijnlijk examens komen die de problematiek alleen maar kunnen verergeren. Op 14 april en op 25 april heb ik in e-mails mijn zorgen over deze ontwikkelingen kenbaar gemaakt aan de Rekentoetswijzercommissie. Lees hier de tekst van die e-mails. In een aparte blog op de BON-site besteedt Ben Wilbrink aandacht aan de toetsproblematiek taal en rekenen, zie hier. Commentaar Henk Pfaltgraff op voorbeeldexamen 3F Henk Pfaltzgraff heeft een uitgebreid commentaar geschreven op een eerdere versie van het voorbeeldexamen 3F.

Lees dat commentaar hier. Klik hier om de presentatieslides van die voordracht te zien pdf. De on haalbaarheid van rekenniveau F2 voor VMBO bl Onder de titel De haalbaarheid van het referentieniveau rekenen 2F voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO hebben Henk Sissing en Kees van Putten in september een artikel gepubliceerd waarin ze betogen dat de beoogde rekenexamens 2F desastreus zullen uitpakken voor een groot deel van de de VMBO-bl leerlingen, de leerlingen aan de onderkant van ons onderwijsgebouw.

Zij pleiten ervoor scholen voor deze leerlingen de keus te laten tussen diagnostische eindtoetsen en een selectieve eindtoets 2F.

Zie ook de site van het tijdschrift Didactief waarin het artikel is gepubliceerd. En zo kan het ook! Instaptoets rekenen mbo 4 Een bevriende docent mbo stuurde me een recente rekentoets, gebruikt als instaptoets voor de toelating tot mbo niveau 4 techniek. Het toetsje moet binnen 20 minuten en zonder rekenmachine worden gemaakt. Heb je meer dan tien fouten, dan ben je verplicht om de zomerschool rekenen te volgen. Klik hier voor een pdf van dat toetsje. Geen pilots nodig, geen Cito, en geen geheimhouding.

Analyse rekentoetsproblematiek door Ben Wilbrink Naar aanleiding van de rampzalige resultaten van de pilotexamens rekenen in het voortgezet onderwijs van maart zie hier heeft Ben Wilbrink een diepgravende analyse gemaakt van de onderliggende problematiek. Een pdf ervan is op 8 oktober aan de Vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer gestuurd en aan een groot aantal belanghebbenden en belangstellenden, onder andere ook aan het ministerie van OCW.

Het versturen van deze analyse was urgent geworden in verband met een op handen zijnde vergadering van de Vaste Commissie en een persbericht over de rekentoetsen van de sectorraden. Een saillante passage daaruit is: "Daarnaast blijken leerlingen op scholen waar veel aandacht aan rekenen besteed wordt, niet beter te scoren dan leerlingen op scholen waar dat minder het geval is. Het is dus de vraag of met de rekentoets gemeten wordt wat men wil meten. Voorbeelduitwerkingen Voorbeeldrekentoets VO 3F Ik heb becommentarieerde voorbeelduitwerkingen gemaakt van de opgaven uit de Cito-voorbeeldrekentoets VO 3F die op 5 november door staatssecretaris Sander Dekker als bijlage is toegevoegd aan zijn Kamerbrief van 5 november betreffende zijn plan van aanpak rond de verbetering van rekenvaardigheden.

Deze Voorbeeldrekentoets kan hier worden gedownload. Mijn voorbeelduitwerkingen kunnen hier worden gedownload. Ik heb aan de voorbeelduitwerkingen een hoofdstuk toegevoegd waarin ik de voorbeeldtoets analyseer, gevolgd door de volgende vier conclusies: 1. De rekentoets 3F lost niets op.

De voorbeeldtoets laat zien dat de rekentoetsen 3F in de huidige vorm geen oplossing bieden voor het probleem dat havo- en vwo-leerlingen over onvoldoende rekenvaardigheden beschikken. Er wordt niet getoetst of leerlingen de standaardrekenvaardigheden voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gehele getallen, kommagetallen en breuken beheersen. De rekentoets 3F toetst vooral leesvaardigheid en intelligentie. Bij de contextopgaven in de rekentoets worden vooral leesvaardigheid en algemene intelligentie getoetst; het rekenen wordt aan de rekenmachine uitbesteed.

Het toetsen van rekenmachinevaardigheid als zodanig is overbodig omdat havisten en vwo-ers al vanaf de brugklas gewend zijn met rekenmachines te werken. Het hoger onderwijs klaagt dan ook alleen maar over een gebrek aan rekenvaardigheid, niet over een gebrek aan rekenmachinevaardigheid.

De rekentoets 3F is niet trainbaar. Een toets of examen met een civiel effect moet trainbaar zijn: leerlingen moeten zich door oefenen zodanig goed op de toets kunnen voorbereiden, dat zij tijdens de toets niet voor verrassingen komen te staan.

In de huidige vorm voldoen de rekentoetsen niet aan deze voorwaarde. Daardoor is de toets in niet onbelangrijke mate een intelligentietest geworden. Geheimhouden van opgaven is onaanvaardbaar. De tekortkomingen van veel van de hierboven geanalyseerde voorbeeldrekentoetsopgaven maken het eens te meer noodzakelijk dat direct na elke afname van een rekentoets alle opgaven openbaar gemaakt worden.

Foute of aanvechtbare opgaven kunnen dan direct worden geneutraliseerd, zoals dat ook bij de overige eindexamens gebeurt. Daarnaast is openbaarheid noodzakelijk in verband met het hierboven genoemde punt 3.

Wanneer de opgaven toch geheim worden gehouden, zal dat zeker leiden tot rechtszaken. In de Rekentoetswijzer 3F is dit terzijde geschoven. Die vaardigheden worden daarom in de rekentoets 3F niet getoetst. De Rekentoetswijzercommissie 3F vond dit blijkbaar niet belangrijk. Misschien meende ze ook dat het toetsen van die rekenvaardigheden het falen van het rekenonderwijs op de basisschool te zeer zou benadrukken.

Die analyse bevat niet alleen per vraag het percentage leerlingen dat de opgave correct had, maar ook de meest voorkomende fouten, met de bijbehorende percentages. Het is interessant om de analyse van de 3F toets te vergelijken met mijn bovengenoemde analyse van dezelfde toets. Zie hier voor het goedgekeurde verslag van dat overleg. Een prominente plaats in het debat werd ingenomen door de rekentoetsproblematiek. Het algemeen overleg werd voortgezet op 7 november Zie hier voor een verslag van dit voortgezette algemeen overleg.

Deze bijeenkomst vond plaats op 4 december Er is hiervan nog geen concept- verslag beschikbaar. Zie hieronder voor meer details over de inbreng van de diverse deskundigen bij deze hoorzitting.

Als resultaat van deze hoorzitting heeft de vaste commissie besloten het algemeen overleg met staatssecretaris Sander Dekker hierover te heropenen. Dit voortgezette overleg zal waarschijnlijk in februari plaatsvinden. Op 19 december heeft de vaste kamercommissie een technische briefing gehouden door het Cito over Toetstechnische mogelijkheden en beperkingen van toetsing op leerling- school- en systeemniveau.

Na de inleiding door de Cito-medewerkers stelden de kamerleden vrijwel uitsluitend vragen die betrekking hadden op de rekentoetsen. Een concept- verslag van deze briefing is nog niet beschikbaar. Van tevoren had ik de commissie mijn bovengenoemde Voorbeelduitwerkingen van de Voorbeeldrekentoets VO 3F gestuurd. In de WiskundE-brief van 18 december vindt u nog enige bijdragen, onder andere van Marian Kollenveld , voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren NVvW , die een stuk had ingebracht onder de titel Weten wiskundedocenten voldoende van rekendidactiek?

In het stuk van Lenstra wordt echter niet over didactiek gerept. Mijns inziens terecht: rekendidactiek is geen overheidszaak. Lenstra stelt in zijn punt 2 dat het onderscheid tussen rekenen en wiskunde kunstmatig is. Hij pleit er in zijn punt 4 voor de kerndoelen en leerlijnen van het vak wiskunde op hun rekeninhoud te analyseren en indien nodig aan te passen. Het zou goed zijn als alle betrokken instanties, ook de NVvW, zich zouden scharen achter de aanbevelingen die Lenstra in zijn punt 6 doet.

Ze luiden als volgt: Toets niet meer dan nodig is. Onderhoud rekenvaardigheid binnen de wiskunde en toets het als deel daarvan. Als de Staatssecretaris toch wil vasthouden aan een aparte rekentoets, laat hij die toets dan beperken tot de kern van het rekenen, en laat hij niet de nadruk leggen op contexten, die al door veel andere vakken worden geboden.

Beantwoording Kamervragen over de rekentoets Op 12 maart heeft staatssecretaris Sander Dekker 47 schriftelijke Kamervragen over de rekentoetsen beantwoord. Het desbetreffende kamerstuk plus de aanbiedingsbrief kunnen hier worden gedownload pdf. Klik hier voor de presentatieslides pdf van mijn inleiding. RTL-nieuws, 9 oktober Onderwijsraden slaan alarm over de rekentoets. Item over de rekentoetsen waarin onder andere wiskundedocent Karin den Heijer en haar leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam de rekentoets kraken.

Maar staatssecretaris Sander Dekker geeft geen krimp. Didactief, 4 november Rekentoets VO onder vuur. Didactief is een tijdschrift voor opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk.

Dit artikel is geschreven door redacteur Bea Ros. Trouw, 5 december Experts kraken rekentoets Volkskrant, 6 december Heeft de rekentoets wel zin? Didactief is een on-line tijdschrift voor opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk. Deze blog is geschreven door Karin den Heijer.

Brandpunt over de rekentoets: Een dure misrekening Op dinsdag 17 maart wijdde Brandpunt op NPO 2 een item aan de misstanden rond de rekentoets. Lezing "De rekentoets: een dure misrekening" Op 11 januari heb ik in Heemskerk een lezing gegeven over de rekentoetsenproblematiek. Klik hier voor de slides pdf.

Het programma is hier op YouTube terug te zien.

DUUS TOPICAL DIAGNOSIS NEUROLOGY PDF

BASISBOEK REKENEN 2e Editie

.

FRACCION BETA GONADOTROPINA CORIONICA PDF

Basisboek rekenen, 2e editie

.

Related Articles